نام نام پدر محل شهادت
کریم آئینه چی علی اصغر خوزستان - خرمشهر
سید حبیب الله آب فروش پورفرد سید صادق خوزستان - خرمشهر
محمود آتشگر احمد خوزستان - خرمشهر
علیرضا آتشگران کاظم بصره
مجید آتشگران اکبر خوزستان - خرمشهر
تقی آجرلو نقی خوزستان - آبادان
علی اکبر آجورلو یعقوبعلی ایلام - ایلام
مرتضی آجورلو ابراهیم علی کردستان - بانه
حسن آجورلو علی محمد کردستان - بانه
حسن آجورلو علی اکبر کرمانشاه - قصرشیرین
حسن آجورلو محمود کردستان
 

<123456789>