در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی سلطانی
محل تولد تاکستان - اسفرورین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا سبزیکار
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله مداحی
محل تولد قزوین - دستجرد علیا


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی سامانلوواحد
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهمن بیگ زاده
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی لشگری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد سعیدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسن ماخانی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام سلطان علی علوی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن محمدرحیمی ها
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام احد شاهی
محل شهادت خرمشهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر حسن یارمحمدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام نجف علی قاسم خانی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر شالی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام وحید حاجی آغاسی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اکبری چیقلو
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد جواد یوسفی کجیدی
محل شهادت دشت آزادگان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین قنبرزاده حصاری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالرحمان محمدشاهی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام ناصر شاه محمدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی حسنی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام حکم علی باقری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسماعیل کربلائی ولی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا محقق
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله مرادی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر شفیعی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود خلیلی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد برج علی زاده محمدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام شکرالله کرمیان(کریمیان) زیارانی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر زهرائی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر بهتویی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابراهیم مهرعلیان
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام باب الله داودی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمید رضا پای نبرد
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید لشگری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید ابراهیم میرسجادی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین علی دودانگه
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر سعیدی
محل شهادت هویزه


در حال دریافت تصویر  ...
نام نعمت الله تاجیک
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفت الله اکبری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی شعبانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین سمسار
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهتویی ابراهیمی آتانی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی جهان بخش
محل شهادت بستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود نوری فرد
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام مرتضی شاه محمدی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی شالباف
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس محمدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام رجبعلی نصیری اوانکی
محل شهادت فکه


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا امینی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهمن قدمی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام تقی قنبری
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اکبری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام عزت الله حاجی محمدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان احمدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن ایرانی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام ایمان علی کاظمی وناشی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی خالقی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی رفیعی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام فضایل باقری چیزه
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام حجت الله اینانلو
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید جلال موسوی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی شهسواری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی خوبان
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام علی زارع چیان
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد بلخانلورسولی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل الهیاری کشمرزی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام رمضان تخت کشها
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام شوذب مهدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد طاهرزاده بلخکانلو
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسلم میربهاء
محل شهادت دشت آزادگان


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل عباسیان پور
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر داوران
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن تاتلاری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید محمود میرسجادی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا کلبی قلعه
محل شهادت مریوان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد هادی سلطان آبادی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام تقی جامکلو
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین نوری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود فرجی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام مرتضی درزی رامندی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمزه علی اسپرورینی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر جولادی نیکو
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام سهرابعلی محمدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام کیومرث قاسمی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین برزگریزدی
محل شهادت عین خوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهیار اکبری زیارانی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام مرتضی رزازیان
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا روحی زهرائی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا پیله فروش
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید حسن موسوی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا اسدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسماعیل خیری
محل شهادت طلائیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا گروسی
محل شهادت دشت آزادگان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی طیبی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام رمضان علی سپهری
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد عبداللهی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام تقی نجفی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام بخش علی غلامی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین محمدی
محل شهادت خرمشهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر علی فیض بیگدلی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی بمانی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی شاه محمدی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد نوری فرد
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن محمدی یکتا
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین شعبانی زهرائی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان کرمی
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام هاشم عاملی
محل شهادت جزیره مجنونیک خاطره شهید  عباس بابایی


می دوید تا شیطان را از خود دور کند

خلبان آزاده تیمسار اکبر صیاد بوانی: در دوران تحصیل در آمریکا، روزی در بولتون خبری پایگاه ریس که هر هفته منتشر می شد.مطلبی نوشته شده بود که توجه همه را به خود جلب کرد.مطتب این بود: دانشجو بابایی ساعت دو بعد از نیمه شب می دود تا شیطان را از خودش دور کند. من و بابایی هم اتاق بودیم .ماجرای خبر بولتن را از او پرسیدم.او گفت: چند شب پیش بی خوابی به سرم زده بود.رفتم میدان چمن پایگاه و شروع کردم به دویدن .از قضا کلنل باکستر فرمانده پایگاه با همسرش از میهمانی شبانه برمی گشتند.آنها با دیدن من شگفت زده شدند .کلنل ماشین را نگه داشت و مرا صدا زد.نزد او رفتم. او گفت: در این وقت شب برای چه می دوی؟گفتم: خوابم نمی آمد خواستم کمی ورزش کنم تا خسته شوم گویا توضیح من برای کلنل قانع کننده نبود.او اصرار کرد تا واقعیت ر برایش بگویم.به او گفتم: مسائلی در اطراف من می گذرد که گاهی موجب می شود شیطان با وسوسه هایش مرا به گناه بکشاندو در دین ما توصیه شده در چنین مواقعی بدویم و یا دوش آب سرد بگیریم.آن دو با شنیدن حرف من تا دقایقی می خندیدند زیرا با ذهنیتی که نسبت به مسائل جنسی داشتند نمی توانستند رفتار مرا درک کنند.