نام نام پدر محل شهادت
علی اصغر آذربایجانی علی اکبر خوزستان - دزفول
اکبر آذربایجانی عربعلی خوزستان - خرمشهر
محمد حسن آذربایجانی احسان الله ایلام - ایلام
غضنفر آذرخش عباس خوزستان - خرمشهر
کیومرث آذرنبی روزعلی آذربایجان غربی - مهاباد
حسین آذری ذبیح الله ایلام - مهران
سعید آرام علی آذربایجان غربی - سردشت
حسین علی آرامش تقی خوزستان - شوش
ذات الله آرتون روح الله خوزستان - خرمشهر
ابوالفضل آرمان فیض الله خوزستان - سوسنگرد
صادق آرمون تکمیلی علی تهران - تهران
 

<123456789>