نام نام پدر محل شهادت
علیرضا آقاحسینی شعبانعلی کردستان
محمود آقازمانی محمد علی خوزستان - خرمشهر
مجتبی آقایی عباس قزوین - قزوین
موسی آقایی حسین علی خوزستان - سوسنگرد
محمد حسین آقایی محمد خوزستان - خرمشهر
رجبعلی آقایی محمد علی کردستان - سقز
گنج علی آقایی صفر علی سلیمانیه
عباس آقایی حسین آبادی محمد علی خوزستان
محمد حسین آمدی محمد بصره
امید علی آموخت علی بصره - فاو
ایرج آموخت امید علی بصره - فاو
 

<34567891011>