نام نام پدر محل شهادت
صفدر احدی اکبر کردستان - سقز
حسن احسانی نژاد علی اکبر بصره - فاو
جواد احمد صفاری علی اصغر آذربایجان غربی - پیرانشهر
جواد احمدجو محمود کرمانشاه - قصرشیرین
حسن احمدزاده رنجبرآباد عبدالعلی بصره - فاو
حسین احمدی صفر بصره
حسین احمدی محرمعلی خوزستان - آبادان
عظیم احمدی ابوالفضل بصره - فاو
محمد باقر احمدی رمضان بصره - فاو
محمد باقر احمدی محمد حسن کرمانشاه - قصرشیرین
ابوالفضل احمدی امرالله سلیمانیه
 

<67891011121314>