در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین علی مردی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر نعل برها
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود احمدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین کافی
محل شهادت قلاویزان


در حال دریافت تصویر  ...
نام نادر طالبی
محل شهادت حاج عمران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی امامی
محل شهادت میمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام شعبان علی سودایی لاخانی
محل شهادت شیخ محمدیک خاطره شهید  علی اصغر جمشیدی


تربیت فرزند

مهری گلنار، همسر شهیدعلی اصغر جمشیدی: آن روزها، سمانه، دخترم کوچک بود، وقتی که همسرم از سر کار به منزل می آمد برای جبران غیبت هایش در منزل، سمانه را به پشت خود سوار کرده و با او اسب بازی می کرد. او سمانه را به پشت خود سوار کرده و دور اتاق راه می رفت و به او می گفت: حالا نوبت توست که اسب شوی و من سوار تو. وقتی دلیل کارش را پرسیدم، گفت: می خواهم به او آموزش دهم که فکر نکند، همیشه باید سواره باشد و دیگران در خدمت او، بلکه زمانی هم باید او در خدمت دیگران قرار گرفته و به مردم خدمت نماید.