نام نام پدر محل شهادت
کرم علی نوری محرمعلی خوزستان - خرمشهر
علیرضا نوری نعمت الله بصره - فاو
جمشید نوری کرم ایلام - دهلران
حسین نوری حسن خوزستان - دزفول
محسن نوری طاهر ایلام - دهلران
محمود نوری نصرت الله کرمانشاه - قصرشیرین
صفر نوری اینانلو محمد علی آذربایجان غربی - سردشت
حسن نوری رهنما حیدر خوزستان - خرمشهر
ابراهیم نوری زاده علی بصره - فاو
حاجی خان نوری زاده جتانی قربانعلی خوزستان - خرمشهر
محمود نوری فرد محمد تقی بصره
 

<252253254255256257258259260>